Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial.

....สำนักงานเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบสนับสนุนสำนักงาน

สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02-579-5566-8

โทรสาร. 02-561-3485

Copyright © 2018 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ Rights Reserved.