Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial.

....สำนักงานเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบสนับสนุนสำนักงาน

สำนักงานเลขานุการได้มีการแบ่งการบริหารงานเป็น 5 ส่วนงาน ดังต่อไปนี้

1. งานบริหารและธุรการ

1.1 งานธุรการ งานบริหารทั่วไป

1.2 งานสารบรรณ

1.3 งานการเจ้าหน้าที่

1.4 งานวิเทศสัมพันธ์

1.5 งานประชาสัมพันธ์

2. งานคลังและพัสดุ

2.1 งานการเงิน

2.2 งานบัญชี

2.3 งานพัสดุ

3. งานบริการการศึกษา

3.1 งานบริหารหลักสูตร

3.2 งานบริการการเรียนการสอน

3.3 งานวิจัย

3.4 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

3.5 งานคอมพิวเตอร์

3.6 งานบริการนิสิตและกิจกรรมนิสิต

4. งานแผนและประกันคุณภาพ

4.1 งานวางแผน

4.2 งานวิเคราะห์นโยบาย

4.3 งานจัดทำงบประมาณ

4.4 งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร

4.5 งานบริหารความเสี่ยง

4.6 งานประกันคุณภาพและจัดการความรู้

5. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

5.1 งานอาคารสถานที่

5.2 งานยานพาหนะ

          5.3 งานซ่อมบำรุง

Copyright © 2018 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ Rights Reserved.