Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial.

....สำนักงานเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบสนับสนุนสำนักงาน

ประวัติ

  คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 กำหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    พ.ศ.2524 คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ แล้วมาแยกตามสาขาวิชาการออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี นอกจากนี้ยังได้รับโอนภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดตั้งภาควิชาใหม่ 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ และภาควิชาศิลปนิเทศ รวมมีภาควิชาเมื่อแรกก่อตั้งจำนวน 7 ภาควิชา
     พ.ศ.2536 จัดตั้งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อให้บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป
     พ.ศ.2537 แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาไทย ทำให้มีภาควิชาเพิ่มขึ้นเป็น 8 ภาควิชา
     พ.ศ.2549 จัดตั้งสถาบันขงจื๊อ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมด้านการสอนและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีนมาตรฐานที่เรียกว่า “HSK” (Hanyu Shuiping Kaoshi)
    พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ประสานการบริการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการและประสานด้านการบริการวิชาการของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะ
     พ.ศ.2552 รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศแล้วจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่คือ “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาขาดนตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ จัดตั้งเป็น “ภาควิชาดนตรี” จำนวนรวมของภาควิชายังคงเป็น 8 ภาควิชาเช่นเดิม
    พ.ศ.2553 คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามารวมเป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะเพิ่มเป็น 5 หน่วยงาน
    พ.ศ. 2555 แยกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ออกจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ และจัดตั้งเป็น "ภาควิชาภาษาตะวันออก" ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ยังมีวิชาเลือกภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลย์ และภาษาพม่า เพื่อการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมภาควิชาทั้งหมดจำนวน 9 ภาควิชา

 รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อดีตถึงปัจจุบัน)

1
2
3
4
5
6
7
8
ดร.กัญจนา 
อาจารย์สิงห์ทอง  
รศ.ศิริลักษณ์
รศ.กมลา
รศ.ปรียา
ผศ.ดร.นงนุช
รศ.ดร.วิไลศักดิ์
ผศ.ดร.พุทธชาติ
สินธวานนท์
 พรนิคม
ลิ้มภักดี
นาคะศิริ
อุนรัตน์
ศรีอัษฎาพร
กิ่งคำ
โปธิบาล
(พ.ศ.2524-พ.ศ.2527)
(พ.ศ.2527-พ.ศ.2535)
(พ.ศ.2535-พ.ศ.2539)
(พ.ศ.2539-พ.ศ.2543)
(พ.ศ.2543-พ.ศ.2548)
(พ.ศ.2548-พ.ศ.2552)
(พ.ศ.2552-พ.ศ.2556)
(พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)

โครงสร้างการบริหารงาน

human structure

การแบ่งส่วนราชการ
 

 

 

         คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับแนวคิดจากการศึกษาที่ เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองมาเป็นการ ศึกษาที่เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการนำไปประกอบอาชีพ (Career Education) แต่ยังคงธำรงเนื้อหาวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ไว้ด้วย ดังนั้น รูปแบบของการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นความลึกซึ้งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และแบบเน้นวิชาชีพโดยผสมผสานกับวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ    คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับโครง สร้างหน่วยงานในสังกัดเพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) ภาควิชาดนตรี                                                          8) ภาควิชาวรรณคดี
2) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                9) ภาควิชาศิลปาชีพ
3) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา                                     10) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
4) ภาควิชาภาษาตะวันออก                                         11) ศูนย์ภาษา
5) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                      12) สถาบันขงจื๊อ
6) ภาควิชาภาษาไทย                                                13) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
7) ภาควิชาภาษาศาสตร์                                             14) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
          นอกจากการพัฒนาโครงสร้างในระดับคณะแล้ว ยังมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะ มนุษยศาสตร์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะหน่วย งานสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะอีกด้วย ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพ

fp03        
  ข้อมูลอาคารเรียน
          อาคารมนุษยศาสตร์ 1 : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534
       อาคารมนุษยศาสตร์ 2 และ 3 : ได้รับโอนอาคารเรียนจากคณะประมง แล้วได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมและตกแต่ง เริ่มใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลำดับ
       อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ : พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมันกโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และพระราชครูวามเทพมุนี เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า "จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์" และพระราชทานพระอนุญาตอันเชิญอักษรพระนามย่อ "จ.ภ." มาประดิษฐานคู่กับนามอาคาร ทั้งยังเสด็จมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 และเริ่มใช้อาคารในปี พ.ศ. 2555

Copyright © 2018 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ Rights Reserved.