Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial.

....สำนักงานเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบสนับสนุนสำนักงาน

ข่าวประกาศ

มีความประสงค์ต้องการใช้ห้องเรียน
กรุณาติดต่อ คุณสุวัฒน์ แก้วบุญศรี (วิท) โทร. 1110

 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ <<PDF>> 
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมนอกเวลาราชการ <<World>> <<PDF>>

Copyright © 2018 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ Rights Reserved.