Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial. Office of the Faculty Secretarial.

....สำนักงานเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบสนับสนุนสำนักงาน

 • แบบฟอร์มการสมัครงาน
  • ใบสมัครอาจารย์--->>>
  • ใบสมัครเจ้าหน้าที่--->>>
  • หนังสือรับรอง--->>>
 • แบบฟอร์มการประเมินผลการสอน
  • บันทึกข้อความขอรับการประเมินผล--->>>
  • แบบเสนอขอ 1--->>>
  • แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน--->>>
 • แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • บันทึกขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ--->>>
  • มก.1.14--->>>
  • มก.1.15--->>>
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ--->>>
  • ก.พ.อ.03 (ผศ)--->>>
  • ก.พ.อ.03 (รศ.)--->>>
  • ก.พ.อ.03 (ศ.)--->>>
  • รายงานความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ--->>>
 • แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา มน.
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--->>>
  • ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์--->>>
  • ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--->>>
  • สัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--->>>
  • สัญญาค้ำประกัน--->>>
  • แบบรับรองการค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำประกันอยู่ต่างจังหวัด)--->>>
  • เอกสารอนุมัติเงินรายได้ (สำหรับติดต่องานคลังและพัสดุ)
  • บันทึกขออนุมัติเงินรายได้--->>>
  • ใบสำคัญมอบฉันทะ--->>>
 • แบบฟอร์มงานพัฒนาและฝึกอบรม
  • การลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย และดูงานต่างประเทศของข้าราชการ--->>>
  • การลาศึกษา/ฝึกอบรม/วิจัย และดูงานของพนักงานมหาวิทยาลัย--->>>
  • การลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ--->>>
  • แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกอบรม/สัมนา (สำหรับสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ)
  • บันทึกรายงานผลการฝึกอบรม/สัมนา ของบุคลากร--->>>
  • แบบประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ--->>>
 • แบบฟอร์มใบลาต่างๆ
  • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว--->>>
  • แบบใบลาพักผ่อน--->>>
  • แบบใบขอยกเลิกวันลา--->>>
  • แบบใบลาอุปสมบท--->>>
  • แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร--->>>
  • แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล--->>>
  • แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย--->>>
  • แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ--->>>

Copyright © 2018 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ Rights Reserved.