สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

Contact

สำนักงานเลขานุการฯ
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 3 ห้อง 303
โทรศัพท์ : 0-2579-5566-8
โทรสาร : 02 561 3485
www.secretarial.human.ku.ac.th

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานแผนและประกันคุณภาพ
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 3 ห้อง 303

งานบริการการศึกษา
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 2
- อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 1

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
www.human.ku.ac.th


Contact Info

..

 • 02 579 5566-8
 • 02 561 3485
 • secretarial.human.ku.ac.th
 • Monday-Friday:
  9am to 4.30pm

About

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02 579 5566-8
โทรสาร. 02 561 3485

 • ..
 • ..
 • ..
 • ..
 • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์š : jameekorn.y@ku.th