สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แแบฟอร์มขอสอบสอน

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan_IDP)

แบบฟอร์ม การขอตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

แบบฟอร์มการสมัครงาน

แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ

สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา มน.

แบบฟอร์มงานพัฒนาและฝึกอบรม

แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มการเงิน

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทรศัพท์. 02 579 5566-8
โทรสาร. 02 561 3485

  • .
  • .
  • .
  • .
  • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์š : jameekorn.y@ku.th