สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วรรณา ศิลามาตร์
งานบริหารและธุรการ ..
ผู้ได้รับมอบหมายดูแลงานบริหารและธุรการ พรนริน พูลภิรมย์ (บุคลากร)
.. รัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์
.. วรวีร์ หอมไกรลาศ
.. อัจฉรา นภาโชติ
.. สุพรรณี เบรนเนอร์
.. วินัย ปาลกะวงศ์
.. ณัฐภา คงวงศ์วาลย์
.. ตรีสุคนธ์ ศิริทรัพย์ (เลขานุการคณบดี)
.. ศรีวรรณ บุญประเสริฐ (ฝ่ายวิจัย)
.. งามชื่น หวานหอม (ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร)
.. สุพัตรา สุขแสวง (ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร)
.. จามีกร ชูเกษม
งานบริการการศึกษา ..
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการการศึกษา จรินธร เฮงบ้านแพ้ว
งานพัฒนานิสิตเเละนิสิตเก่าสัมพันธ์ ณัฐณิชา ทัตติยพงศ์
งานทะเบียน สมสกุล คงวงศ์วาลย์
..  
บรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะฯ วรพล ใจซื่อ
บรรณารักษ์ ห้องสมุดพระพุทธ กฤตยา ฉายสิว
งานวิชาการ ณัฐฐา จินดาวณิช
งานโสตทัศนศึกษา เกษม ทับทิมศรี
.. สมัย สุวรรณทอง
.. ศักดา นาคำ
งานคอมพิวเตอร์ วิริยะ คงสมบูรณ์
.. ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
งานคลังและพัสดุ ..
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานคลังและพัสดุุ หนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์
.. นภาภรณ์ หาญวิรุฬ
.. วิลาวัลย์ กุณนา
.. สุพร สุวรรณรัตน์
.. รัตนา แบนจาด
.. สุพิญญา กาวไธสง
งานพัสดุ สมศักดิ์ แตะยา
.. ภัทราวดี จินดาไทย
.. ปัดทวี บุตรสุรินทร์
งานแผนและประกันคุณภาพ ..
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์
.. มาลี สิริวัฒนรัชต์
.. เรวดี ใจหาญ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ..
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เกษม ทับทิมศรี
  สุวัฒน์ แก้วบุญศรี
.. วรรณา กลิ่นกลั่น
.. ไพรบุญ มานะกิจ
.. กัลยา เกิดป่วน
  เจิมศรี เอี่ยมกาย
  ดำรงค์ สวัสดีภาพ
  ทรงวุฒิ ยอดประสิทธิ์
  ธนัชพันธ์ ลายเอี่ยม
  ธีระนนท์ ราวรา
  บุญพา ลายเอี่ยม
  ประชิต ทิพย์มนต์
  ปราณี ยังน้อย
  พิกุล ปาลกะวงศ์
  วิระ ร่วมจิตร
  สมหมาย โพธิ์ศรี
  สุธรรม อินทรุณ
  สิทธิชัย วัฒนะโชคชัย
  สุมาลี ปทุมทอง
  สุรศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง
filler image

..

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02 579 5566-8
โทรสาร. 02 561 3485

  • .
  • .
  • .
  • .
  • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์š : jameekorn.y@ku.th