สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วรรณา ศิลามาตร์ 4315-6
งานบริหารและธุรการ .. ..
ผู้ได้รับมอบหมายดูแลงานบริหารและธุรการ พรนริน พูลภิรมย์ (บุคลากร) 4351
.. รัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ 4349
.. วรวีร์ หอมไกรลาศ 4352
.. อัจฉรา นภาโชติ 4343
.. สุพรรณี เบรนเนอร์ 4000
.. วินัย ปาลกะวงศ์ 4335
.. ณัฐภา คงวงศ์วาลย์ 4301
.. ตรีสุคนธ์ ศิริทรัพย์ (เลขานุการคณบดี) 4367
.. ศรีวรรณ บุญประเสริฐ (ฝ่ายวิจัย) 4345
.. งามชื่น หวานหอม (ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร) 1108
.. สุพัตรา สุขแสวง (ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร) 1108
.. จามีกร ชูเกษม 4342
งานบริการการศึกษา .. ..
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการการศึกษา จรินธร เฮงบ้านแพ้ว 4110
..   4108
งานทะเบียน สมสกุล คงวงศ์วาลย์ 4107
..   4106
บรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะฯ วรพล ใจซื่อ 2200
บรรณารักษ์ ห้องสมุดพระพุทธ กฤตยา ฉายสิว 1503
งานวิชาการ ณัฐฐา จินดาวณิช  
งานโสตทัศนศึกษา เกษม ทับทิมศรี 4119
.. สมัย สุวรรณทอง 4119
.. ศักดา นาคำ 4119
งานคอมพิวเตอร์ วิริยะ คงสมบูรณ์ 1202
.. ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์ 1202
งานคลังและพัสดุ .. ..
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานคลังและพัสดุุ สุพิญญา กาวไธสง 4326
.. นภาภรณ์ หาญวิรุฬ 4325
.. วิลาวัลย์ กุณนา 4328
.. สุพร สุวรรณรัตน์ 4327
.. รัตนา แบนจาด 4324
งานพัสดุ หนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์ 4333
.. สมศักดิ์ แตะยา 4331
..   4334
..   4332
งานแผนและประกันคุณภาพ .. ..
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ 4337
.. มาลี สิริวัฒนรัชต์ 4339
.. เรวดี ใจหาญ 4336
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ .. ..
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เกษม ทับทิมศรี 4119
  สุวัฒน์ แก้วบุญศรี 1110
.. วรรณา กลิ่นกลั่น 1110
.. ไพรบุญ มานะกิจ 4118
.. กัลยา เกิดป่วน มน. 4 ชั้น 1
  เจิมศรี เอี่ยมกาย มน. 4 ชั้น 4
  ดำรงค์ สวัสดีภาพ สวน มน. 2
  ทรงวุฒิ ยอดประสิทธิ์ สวน มน. 4
  ธนัชพันธ์ ลายเอี่ยม มน. 4 ชั้น 5
  ธีระนนท์ ราวรา ช่างไฟ
  บุญพา ลายเอี่ยม มน. 2 ชั้น 5
  ประชิต ทิพย์มนต์ มน. 4 ชั้น 3
  ปราณี ยังน้อย มน. 4 ชั้น 6
  พิกุล ปาลกะวงศ์ มน. 4 ชั้น 8
  วิระ ร่วมจิตร สวน มน. 1
  สมหมาย โพธิ์ศรี พนักงานขับรถยนต์
  สุธรรม อินทรุณ พนักงานขับรถยนต์
  สิทธิชัย วัฒนะโชคชัย มน. 4 ชั้น 10
  สุมาลี ปทุมทอง มน. 4 ชั้น 7
  สุรศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง มน. 4 ชั้น 2
filler image

..

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02 579 5566-8
โทรสาร. 02 561 3485

  • .
  • .
  • .
  • .
  • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์š : jameekorn.y@ku.th