สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วรรณา ศิลามาตร์ 4315-6
งานบริหารและธุรการ .. ..
หัวหน้างานบริหารและธุรการ พรนริน พูลภิรมย์ (บุคลากร) 4351
.. รัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ 4349
.. วรวีร์ หอมไกรลาศ 4352
.. อัจฉรา นภาโชติ 4343
.. สุพรรณี เบรนเนอร์ 4000
.. วินัย ปาลกะวงศ์ 4335
.. ณัฐภา คงวงศ์วาลย์ 4301
.. ตรีสุคนธ์ ศิริทรัพย์ (เลขานุการคณบดี) 4367
.. ศรีวรรณ บุญประเสริฐ (ฝ่ายวิจัย) 4345
  ----++-----(ฝ่ายวิชาการ)  
.. งามชื่น หวานหอม (ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร) 1108
.. สุพัตรา สุขแสวง (ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร) 1108
.. จามีกร ชูเกษม 4342
งานบริการการศึกษา .. ..
หัวหน้างานบริการการศึกษา จรินธร เฮงบ้านแพ้ว 4110
.. ธิดา พรเหมือนเพชร 4108
.. สมสกุล คงวงศ์วาลย์ 4107
.. จิราพร พันธุ์เสือ 4106
.. วรพล ใจซื่อ (บรรณารักษ์) 2200
.. กฤตยา ฉายสิว (บรรณารักษ์) 1503
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา เกษม ทับทิมศรี 4119
.. สมัย สุวรรณทอง 4119
.. ศักดา นาคำ 4119
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ วิริยะ คงสมบูรณ์ 1202
.. ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์ 1202
งานคลังและพัสดุ .. ..
หัวหน้างานคลังและพัสดุ สุพิญญา กาวไธสง 4326
.. นภาภรณ์ หาญวิรุฬ 4325
.. วิลาวัลย์ กุณนา 4328
.. สุพร สุวรรณรัตน์ 4327
.. รัตนา แบนจาด 4324
ฝ่ายพัสดุ หนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์ 4333
.. สมศักดิ์ แตะยา 4331
.. รัตนาภรณ์ คงอินใหญ่ 4334
.. วรยศ เพิ่มพูล 4332
งานแผนและประกันคุณภาพ .. ..
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ 4337
.. มาลี สิริวัฒนรัชต์ 4339
.. เรวดี ใจหาญ 4336
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ .. ..
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สุวัฒน์ แก้วบุญศรี 1110
.. วรรณา กลิ่นกลั่น 1110
.. ไพรบุญ มานะกิจ 4118
.. สุรินทร์ มูลวงศ์ ..
.. กัลยา เกิดป่วน ..
  เจิมศรี เอี่ยมกาย  
  ดำรงค์ สวัสดีภาพ  
  ทรงวุฒิ ยอดประสิทธิ์  
  ธนัชพันธ์ ลายเอี่ยม  
  ธีระนนท์ ราวรา  
  บุญพา ลายเอี่ยม  
  ประชิต ทิพย์มนต์  
  ปราณี ยังน้อย  
  พิกุล ปาลกะวงศ์  
  วิระ ร่วมจิตร  
  สมหมาย โพธิ์ศรี  
  สุธรรม อินทรุณ  
  สิทธิชัย วัฒนะโชคชัย  
  สุมาลี ปทุมทอง  
  สุรศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง  
filler image

..

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02 579 5566-8
โทรสาร. 02 561 3485

  • .
  • .
  • .
  • .
  • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์š : jameekorn.y@ku.th