สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

filler image

ปรัชญา - คณะมนุษยศาสตร์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม
วิสัยทัศน์ - คณะมนุษยศาสตร์มีชื่อเสียงทางด้านนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ในระดับนานาชาติ
เอกลักษณ์ - คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง
อัตลักษณ์ - บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU)
ค่านิยม - สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร - กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

filler image


คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..อ่านเพิ่มเติม..

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ และ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์

 

responsive screens

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02 579 5566-8
โทรสาร. 02 561 3485

  • .
  • .
  • .
  • .
  • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์š : jameekorn.y@ku.th