C o n t a c t

O f f i c e  of the Secretary -

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
โทรศัพท์ : 0-2579-5566-8   โทรสาร : 02 561 3485
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มก. 61 1438-39

งานบริหารและธุรการ  I  งานคลังและพัสดุ  I  งานแผนและประกันคุณภาพ
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

งานบริหารการศึกษา
ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

งานทรัพยากรกายภาพ
1. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ห้อง 110 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

2. หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
- โสตทัศนศึกษา
ห้อง- ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
- คอมพิวเตอร์
ห้อง- ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th