C o n t a c t

about-me

O f f i c e -

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 3 ห้อง 303
โทรศัพท์ : 0-2579-5566-8   โทรสาร : 02 561 3485

งานบริหารและธุรการ  I  งานคลังและพัสดุ  I  งานแผนและประกันคุณภาพ
อาคารมนุษยศาสตร์ 4 ชั้น 3 ห้อง 303

งานบริหารการศึกษา อาคารมนุษยศาสตร์ 4 ชั้น 1

งานทรัพยากรกายภาพ
1. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคารมนุษยศาสตร์ 4 ชั้น 1 ห้อง 110
2. หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
- โสตทัศนศึกษา อาคารมนุษยศาสตร์ 4 ชั้น 2 ห้อง
- คอมพิวเตอร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 ห้อง


U n i t y  in  D i v e r s i t y

เอกภาพในความหลากหลาย

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th