เบอร์ติดต่อ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วรรณา ศิลามาตร์ 4315-6
หัวหน้างานบริหารและธุรการ พรนริน พูลภิรมย์ 4351
หัวหน้างานคลังและพัสดุ สุพิญญา กาวไธสง 4326
หัวหน้างานบริหารการศึกษา จรินธร เฮงบ้านแพ้ว 4110
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ 4337
หัวหน้างานทรัพยากรกายภาพ วิริยะ คงสมบูรณ์ 1202
 
งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่
1) หน่วยธุรการและสารบรรณ 2) หน่วยทรัพยากรมนุษย์ 3) หน่วยบริการวิชาการ 4) หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์ 5) หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 
1) หน่วยธุรการและสารบรรณ  ณัฐภา คงวงศ์วาลย์ 4301
.. ธรรณพ​ สุทธิภาค 4367
.. สุพรรณี ทองแสน 4000
   
2) หน่วยทรัพยากรมนุษย์ พรนริน พูลภิรมย์ (นักทรัพยากรบุคคล) 4351
.. อัจฉรา นภาโชติ 4343
.. ตรีสุคนธ์ ศิริทรัพย์ 4352
   
3) หน่วยบริการวิชาการ  รัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ (ฝ่ายบริการวิชาการ) 1108
.. งามชื่น หวานหอม (ฝ่ายบริการวิชาการ) 1108
.. อิสรา จาระณะ (ฝ่ายบริการวิชาการ) 1108
   
4) หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์ จริยา สุพรรณ (นักวิจัย) 1200
  ผาณิตา ชัยดิเรก (นักวิจัย) 1200
  ศรีวรรณ บุญประเสริฐ (ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์) 4345
   
5) หน่วยวิเทศสัมพันธ์  ณัฐชยา กองวิภาค (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) 4342
..    
งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่
1) หน่วยคลัง   2) หน่วยพัสดุ
 
1) หน่วยคลัง นภาภรณ์ หาญวิรุฬห์ 4325
  สุพิญญา กาวไธสง 4326
  สุพร สุวรรณรัตน์ 4327
รำไพ ยุระไพ 4328
  จินดา กองสัมฤทธิ์ 4372
  เบญจพร คำสน 4372
   
2) หน่วยพัสดุ หนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์ 4333
  ปัดทวี บุตรสุรินทร์ 4332
  สุมณรัศมิ์ สิงห์เรือง 4334
  สุภาภรณ์​ ควรพันธุ์ 4331
  สุดทีวัล สุขใส 4329
  โสรญา ทองจาด 4330
 
งานบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่
1) หน่วยทะเบียนและกิจการนิสิต   2) หน่วยวิชาการและการจัดการศึกษา
 
1) หน่วยทะเบียนและกิจการนิสิต จรินธร เฮงบ้านแพ้ว (ฝ่ายกิจการนิสิต) 4110
  ณัฐณิชา ทัตติยพงศ์ 4108
  ธนกฤต โฉลกชีพกุล  
  สมสกุล คงวงศ์วาลย์ 4107
 
2) หน่วยวิชาการและการจัดการศึกษา สุพัตรา สุขแสวง (ฝ่ายวิชาการ) 4111
  อรัญญา ฤกษ์ศรี 4346
  นิรมล ทิพย์มนต์ 4350
  กฤตยา ฉายสิว (บรรณารักษ์) 1503
  อิทธิกร สถิตย์พงษ์(บรรณารักษ์) 2200
 
งานแผนและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่
1) หน่วยแผนและประกันคุณภาพ   2) หน่วยข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
 
1) หน่วยแผนและประกันคุณภาพ ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ 4337
  มาลี สิริวัฒนรัชต์ 4339
.. เรวดี ใจหาญ 4336
.. ปุญญาดา มีทรัพย์ 4338
   
2) หน่วยข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณาธิป โสภาจารีย์ 4341
.. จามีกร ชูเกษม 4356
 
งานทรัพยากรกายภาพ ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่
1) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ   2) หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
 
1) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สุวัฒน์ แก้วบุญศรี 4112
  บุญพา ลายเอี่ยม 4112
.. ไพรบุญ มานะกิจ 4118
  ธีระนนท์ ราวรา 4118
.. กัลยา เกิดป่วน
  ดำรงค์ สวัสดีภาพ
  ธนัชพันธ์ ลายเอี่ยม
  พิกุล ปาลกะวงศ์
  วิระ ร่วมจิตร
  สมหมาย โพธิ์ศรี
  สุธรรม อินทรุณ
  สุรศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง
  อำภา อินใหญ่
2) หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา วิริยะ คงสมบูรณ์ 1202
  ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์ 1202
  ศักดา นาคำ 4205
  สมัย สุวรรณทอง 4205
   
 

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งให้บริการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง)

พ.ศ.2563 อนุสนธิประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 อนุมัติให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ โดยสำนักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานคลังและพัสดุ 3) งานบริหารการศึกษา 4) งานแผนและประกันคุณภาพ 5) งานทรัพยากรกายภาพ (เอกสารอ้างอิง)

พ.ศ.2565 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานภายในคณะมีความชัดเจน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานภายในปัจจุบัน รวมถึงให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (เอกสารอ้างอิง)

org_chart-140365

Click

ที่รูปเพื่อขยาย

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th