filler image

 • งานขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ
 • งานขอความก้าวหน้าสายสนับสนุน
 • เอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยเพิ่มเติม
 • ตรวจเช็คเอกสารสารบรรณ
 • การขอหนังสือรับรอง
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • นามานุกรม มก.
 • โทรศัพท์ : 025795566-8 ต่อ 4351, 4352, 4343

filler image งานคลัง งานพัสดุ

ระบบสารสนเทศงานคลัง

 • แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
 • ระเบียบการเบิกจ่าย
 • ระเบียบโครงการพิเศษ
 • รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
 • แบบประเมินความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร : 4326-4328

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างคณะมนุษยศาสตร์

 • รวมประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • KM Knowledge Management : การจัดการความรู้
 • แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • รวมพรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง/หนังสือเวียน
 • รายการวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์
 • โทรศัพท์ : 0-2579-5566-8 โทรสาร : 02 561 3485 คุณหนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์ โทรศัพท์ 0-2579-5566 ต่อ 4329-4334

filler image

งานทะเบียนนิสิต
รับผิดชอบงานลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอนของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ในระดับชั้นปริญญาตรี

 • จัดตารางเรียนในแต่ละวิชาที่สังกัดในคณะ
 • รับและดำเนินการเอกสารคำร้องของนิสิตภายในคณะ
 • ดูแลและจัดการเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรมนิสิตภายในคณะ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร : 4110, 4107

งานกิจการนิสิต
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เพื่อการพัฒนานิสิตให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งดูแลสวัสดิภาพต่าง ๆ ของนิสิตตลอดการศึกษา

 • จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อนิสิต
 • ดูแลงานที่จัดขึ้นเพื่อนิสิต จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สโมสรนิสิตคณะ ฯ และหน่วยงานภายนอก
 • ดูแลและจัดการสวัสดิภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร : 4110

filler image

 • Action Plan
 • EdPEx
 • AUN-QA
 • โครงการ/กิจกรรม
 • ดาวน์โหลด เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ
 • คลังข้อมูลภาพมนุษยศาสตร์ "ประวัติศาสตร์ภาพเล่า"
 • ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล เบอร์ภายใน 4337 (ฐิติรัตน์)

filler image

 • แบบฟอร์ม
 • ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
 • ขอใช้ห้องเรียน
 • ระบบจองอุปกรณ์โสตฯ
 • ระบบจองห้องประชุม
 • ระบบจองรถตู้
 • อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง

U n i t y   in   D i v e r s i t y

องค์กรที่มีเอกภาพในความหลากหลาย


"ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพ."

ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก

"สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล."

ป รั ช ญ า


"สำนักงาานยุคใหม่ บริการฉับไว สนับสนุนองค์กรก้าวไกลอย่างมืออาชีพ"

วิ สั ย ทั ศ น์

Related links

มีจิตบริการ ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและ พ ร้ อ ม รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th