..

หน่วยวิชาการและการจัดการศึกษา


  ระบบฐานข้อมูลคลังคำศัพท์ผลลัพธ์การเรียนรู้


การรายงานผลการประเมินแบบสอบถามเรียลไทม์

 TEMPLATE รายงานสรุปโครงการสำหรับหน่วยงานบริการวิชาการ

 TEMPLATE การรายงานผลโครงการแบบเรียลไทม์

 TEMPLATE รายงานสรุปโครงการสำหรับภาควิชา

 คู่มือการจัดทำรายงานผลแบบสอบถามเรียลไทม์


..
..

  ประชาสัมพันธ์รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


..
..

..

หน่วยวิชาการและการจัดการศึกษา
งานบริหารการศึกษา

สุพัตรา สุขแสวง
ฝ่ายวิชาการ

ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล supattra.su@ku.th

อรัญญา ฤกษ์ศรี
นิรมล ทิพย์มนต์

ห้อง 303 ชั้น 3
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์