งานทรัพยากรกายภาพ - ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่


1. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

สุวัฒน์ แก้วบุญศรี -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

.. -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ไพรบุญ มานะกิจ - ช่างเทคนิค ชำนาญงาน

ธีระนนท์ ราวรา - ช่างเทคนิค

กัลยา เกิดป่วน - พนักงานสถานที่

เจิมศรี เอี่ยมกาย - แม่บ้าน บ 2

ดำรงค์ สวัสดีภาพ - แม่บ้าน บ 2

ธนัชพันธ์ ลายเอี่ยม - พนักงานสถานที่

ธัญกมล คนผักแว่น - พนักงานสถานที่

บุญพา ลายเอี่ยม - พนักงานสถานที่

ปราณี ยังน้อย - พนักงานสถานที่

พิกุล ปาลกะวงศ์ - แม่บ้าน

วิระ ร่วมจิตร - คนสวน

.. - ..

สมหมาย โพธิ์ศรี - พนักงานขับรถยนต์

สุธรรม อินทรุณ - พนักงานขับรถยนต์ ส 1

สุมาลี ปทุมทอง - แม่บ้าน บ 2

สุรศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง - พนักงานสถานที่


2. หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

วิริยะ คงสมบูรณ์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สมัย สุวรรณทอง - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ศักดา นาคำ - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th