งานบริหารการศึกษา - ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่


1. หน่วยทะเบียนและกิจการนิสิต

จรินธร เฮงบ้านแพ้ว - นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ณัฐณิชา ทัตติยพงศ์ - นักวิชาการศึกษา

ธนกฤต โฉลกชีพกุล -
- นักวิชาการศึกษา

สมสกุล คงวงศ์วาลย์ -
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


2. หน่วยวิชาการและการจัดการศึกษา

สุพัตรา สุขแสวง - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อรัญญา ฤกษ์ศรี - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นิรมล ทิพย์มนต์ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กฤตยา ฉายสิว - บรรณารักษ์

อิทธิกร สถิตย์พงษ์ - บรรณารักษ์


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th