งานแผนและประกันคุณภาพ - ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่


1. หน่วยแผนและประกันคุณภาพ

มาลี สิริวัฒนรัชต์
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เรวดี ใจหาญ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ปุญญาดา มีทรัพย์ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


2. หน่วยข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

คณาธิป โสภาจารีย์ - นักวิชาการ​โสตทัศนศึกษา

จามีกร ชูเกษม - นักวิชาการศึกษา​


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th