งานคลังและพัสดุ - ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่


1. หน่วยคลัง

สุพิญญา กาวไธสง
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นภาภรณ์ หาญวิรุฬห์
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

สุพร สุวรรณรัตน์ - นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

รำไพ ยุระไพ - นักวิชาการเงินและบัญชี

จินดา กองสัมฤทธิ์ - นักวิชาการเงินและบัญชี

เบญจพร คำสน - นักวิชาการเงินและบัญชี

ญาณิศา ถนัดเดินข่าว - นักวิชาการเงินและบัญชี


2. หน่วยพัสดุ

หนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์ - นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ปัดทวี บุตรสุรินทร์ - นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

สุมณรัศมิ์ สิงห์เรือง - นักวิชาการพัสดุ

สุดทีวัล สุขใส - นักวิชาการพัสดุ

สุภาภรณ์​ ควรพันธุ์ - นักวิชาการพัสดุ

โสรญา ทองจาด - นักวิชาการพัสดุ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th