งานบริหารและธุรการ - ประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่


1. หน่วยธุรการและสารบรรณ

ณัฐภา คงวงศ์วาลย์ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธรรณพ​ สุทธิภาค - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุพรรณี ทองแสน - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


2. หน่วยทรัพยากรมนุษย์

พรนริน พูลภิรมย์ - นักทรัพยากรบุคคล

อัจฉรา นภาโชติ- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ตรีสุคนธ์ ศิริทรัพย์ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


3. หน่วยบริการวิชาการ

รัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งามชื่น หวานหอม -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อิสรา จาระณะ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


4. หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์

จริยา สุพรรณ - นักวิจัย

ผาณิตา ชัยดิเรก - นักวิจัย

ศรีวรรณ บุญประเสริฐ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


5. หน่วยวิเทศสัมพันธ์

ณัฐชยา กองวิภาค - นักวิเทศสัมพันธ์


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th