..

ห น่ ว ย พั ส ดุ


KM Knowledge Management : ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้

  คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท (สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางภายในคณะมนุษยศาสตร์)(พฤศจิกายน 2565)

  คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุภายในคณะมนุษยศาสตร์)(พฤศจิกายน 2565)

  การจัดระบบสารสนเทศ ข้อมูลครุภัณฑ์โครงการภาคพิเศษ

  สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย (FAQ) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  สรุปภาพรวมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001-500,000 บาท

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดจ้างเหมารถยนต์ (พฤศจิกายน 2564)การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2580/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1413/2564 เรื่อง สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 มอบอำนาจให้รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์


พระราชบัญญัติฯ / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ


หนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ


หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายของสำนักงบประมาณ

  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว37 ลว. 6 มกราคม 2559)


ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์


ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าเต็นท์เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ 8 พฤศจิกายน 2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ 26 มกราคม 2565 ฉบับที่ 2

  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

  ข้อบังคับ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

  หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565


แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 1)

  แบบฟอร์มเปล่า ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (word)

  คำอธิบายการกรอกข้อมูล และตัวอย่างการกรอกข้อมูล ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 2)

  แบบฟอร์มเปล่า ขอบเขตของงาน (TOR) (word)

  คำอธิบายการกรอกข้อมูล และตัวอย่างการกรอกข้อมูล ขอบเขตของงาน (TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 3

  แบบฟอร์มเปล่า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (word)

  คำอธิบายการกรอกข้อมูล และตัวอย่างการกรอกข้อมูล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

รายละเอียดแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)(อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 4)

  แบบฟอร์มเปล่า รายละเอียดแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (word)

  คำอธิบายการกรอกข้อมูล และตัวอย่างการกรอกข้อมูล รายละเอียดแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  แบบฟอร์มเปล่า รายงานขอซื้อขอจ้าง (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท)(เอกสารแนบ 5)

  แบบฟอร์มเปล่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 6)

  ตัวอย่างใบจองเงินงบประมาณ (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 7)

  แบบฟอร์มเปล่า รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 8,9)

  แบบฟอร์มเปล่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 10)

  แบบฟอร์มเปล่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สัญญาซื้อจ้างทั่วไป (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 11)

  แบบฟอร์มเปล่า ใบตรวจรับการจัดซื้อ (อ้างอิง Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท) (เอกสารแนบ 12)..

ห น่ ว ย พั ส ดุ
งานคลังและพัสดุ


ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์