งานวิจัยและขอตำแหน่งทางวิชาการ

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan_IDP)

แบบฟอร์ม การขอตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

แบบฟอร์มการสมัครงาน

แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ

สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา มน.

แบบฟอร์มงานพัฒนาและฝึกอบรม

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2579 5566-8
โทรสาร : +66 (0) 2561 3485

www.human.ku.ac.th
www.secretarial.human.ku.ac.th